Wednesday, December 24, 2014

അദ്ധ്വാനിക്കുകയോ ഭാരം ചുമക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത എനിക്കെന്ത് കൃസ്ത് മസ്?
എന്നു ചോദിക്കാനാ നാദ്യം തോന്നിയത് .ആശംസ നേർന്ന സുഹൃത്തിനെ അലോ രസപ്പെടുതേണ്ടാ  എന്നു കരുതി ചോദിച്ചില്ല .ഒരു പ്രവാചകൻ ,വിപ്ലവ കാരി ജന്മ മെടുക്കുന്നത് ഒരു സവിശേഷ ഭൌതിക സാഹചര്യത്തിലാണ് .മനുഷ്യന്റെ സാമൂഹ്യാസ്തിത്വം സുഗമ മാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിലവിൽ വന്ന നിയമ സംഹിതകൾ ദുഷിക്കുകയോ പൂർണ മായും അപര്യാപ്തമാവുകയോ ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ .എന്നോ നിലനിന്നിരുന്നു വെന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു യുറ്റോപിയാ ക്ക് വേണ്ടി പൊരുതി പരാജയപ്പെട്ട് അവർ വേദനയോടെ മടങ്ങുന്നു .ഒളിയമ്പ് കൊണ്ട് ,കുരിശിലേറ്റപ്പെട്ട് ,വെടി യുണ്ട കൊണ്ട്  --.കൃത യുഗം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ രാജ്യം അതുമല്ലെങ്കിൽ സമത്വ സുന്ദരമായ സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥ ഒന്നും അവരെ പിന്തുടർന്നെത്തുന്നില്ല .
   അപ്പോൾ ക്രിസ്തുവും കൃഷ്ണനും ഗാന്ധിയും മാര്ക്സുമൊക്കെ വ്യർഥ ജന്മങ്ങളായിരുന്നു വെന്നോ ?അല്ല .നമുക്ക് ജീവിതം ജീവിതവ്യമായത് അവരുടെ വാക്കുകകളും പ്രവര്ത്തികളും കൊണ്ടാണു .;അവർ നല്കിയ ഒരു നല്ല നാളെയെ ക്കു റി ച്ചുള്ള പ്രതീക്ഷ നമ്മൾ ഇപ്പോഴും വെച്ചു പുലർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ്.
    അന്തിമ വിപ്ലവത്തി നു ശേഷം നിലവിൽ വരുന്നസമത്വ സുന്ദരമായ  സാമുഹ്യ വ്യവസ്ഥ യുടെ ഘടന എന്തായിരിക്കുമെന്ന് മാര്ക്സോ ഏങ്ങെൽസോ ഒരക്ഷരവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല .പക്ഷെ പില്ക്കാലത്ത് അത് പലരും ഭാവന ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് .കുടിയോഴിക്കലിലെ അവസാന അദ്ധ്യായമാണ്‌ മലയാള ത്തിൽ നിന്നുള്ള ഏറവും പ്രസിദ്ധമായ ഉദാഹരണം .അത് പക്ഷേ കവിതയാണ് .കൂടുതൽ വസ്തു നിഷ്ഠ മായ നിര്വചനം നല്കിയിട്ടുള്ളത് പോസ്റ്റ് ഫ്രോയിഡിയൻ മനശാസ്ത്രഞ്ജ നായ എറിക് ഫ്രോം ആണ്.അയല്ക്കാരന്റെ നിലനില്പ്പ് സന്തോഷ കരമായ അനുഭവമാണെന്ന് ഓരോരു ത്തര്ക്കും തോന്നുന്ന അവസ്ഥയാണു കമ്മ്യ്യൂണിസമെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നു .ഇപ്പോഴത്തെ പ്പോലെ അയല്ക്കാരന് വേണ്ടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥ യല്ല  അയല്പക്കം തീര്ത്തും ആഹ്ലാദകരമാവുന്ന അവസ്ഥ .തന്നെ പ്പോലെ തന്നെ തന്റെ അയല്ക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹം .
    ഇതാദ്യം പറഞ്ഞത് കൃസ്തു യേശു വല്ലേ ?അതെ .പക്ഷേ മറ്റു പ്രവാചകന്മാരും മറ്റു വാക്കുകളിൽഇത് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ?ഉണ്ട് .പക്ഷേ അത് കൊണ്ടു ക്രിസ്തു വചനത്തിന്റെ പ്രസക്തി നഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല .
    സ്ഥിതി സമത്വത്തെ നിര്വചിക്കുക മാത്ര മല്ല അതിനു വേണ്ടി കുരിശേ റു കയുംചെയ്ത മഹാവിപ്ലവകാരിക്ക് എന്റെ വാടിയ രക്ത പുഷ്പങ്ങൾ കൊണ്ടുള്ള പാദപൂജ .നല്ല  നാളെയിൽ പ്രതീക്ഷയർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ സുമനസ്സുകൾക്കും എന്റെ ആശംസകളും